Millenniumdoel 7

Home › Millenniumdoelen › Millenniumdoel 7 ›

Meer mensen in een duurzaam leefmilieu

Millenniumdoel 7

Schone omgeving
Armoedebestrijding gaat hand in hand met milieubescherming. Luchtvervuiling, ontbossing en uitputting van landbouwgrond zijn directe bedreigingen voor de levensomstandigheden en gezondheid van mensen. Een duurzaam milieubeleid is daarom van levensbelang.

Veilig drinkwater
Voldoende en schoon drinkwater ligt aan de basis van een goede gezondheid. Wereldwijd hebben bijna een miljard mensen niet genoeg schoon drinkwater tot hun beschikking. Dit zorgt voor ernstige gezondheidsproblemen, zoals uitdroging en infecties.

Ook moeten miljoenen mensen het nog altijd stellen zonder sanitaire voorzieningen. In het zevende millenniumdoel is daarom vastgelegd dat het percentage mensen zonder toegang tot veilig drinkwater én sanitaire voorzieningen in 2015 gehalveerd moet zijn ten opzichte van 1990.

Betere leefomstandigheden in sloppenwijken
Wereldwijd leven bijna een miljard mensen in sloppenwijken. In 2000 is afgesproken dat de leefomstandigheden van tenminste 100 miljoen bewoners van krottenwijken flink verbeterd moeten worden.

___________________________

Voortgang
(laatste update: juli 2011)

Schoon water
Het lijkt te gaan lukken om het percentage mensen zonder toegang tot veilig drinkwater in 2015 te hebben gehalveerd ten opzichte van 1990. Het percentage mensen mét toegang tot veilig drinkwater steeg van 77 procent in 1990 tot 87 procent in 2008.

Ook het deel van de wereldbevolking dat gebruik kan maken van sanitaire voorzieningen steeg in deze periode, van 54 naar 61 procent. De grootste winst werd geboekt in Oost- en Zuidoost-Azië. Deze regionale vooruitgang is echter niet voldoende om de doelstelling in 2015 op wereldniveau te bereiken. Vooral Sub-Sahara Afrika en Zuid-Azië lopen nog flink achter.

Ontbossing
Ontbossing vindt nog steeds op grote schaal plaats, ongeveer 13 miljoen hectare per jaar. Toch neemt door steeds meer nieuwe aanplant het netto verlies van bosoppervlakte af. Maar deze nieuwe bossen hebben nog lang niet de ecologische waarde van de oude, biologisch meer diverse bossen. De meeste ontbossing vindt plaats in Zuid-Amerika en in Afrika, terwijl in Europa en vooral Azië de bebossing juist toeneemt dankzij grootschalige programma’s in China, India en Vietnam.

Ozon
In 1987 werd in Montreal afgesproken om het gebruik van ozonafbrekende stoffen wereldwijd aan banden te leggen. Sindsdien is in de ontwikkelde landen de productie van cfk’s praktisch beëindigd. De ontwikkelingslanden lopen hier niet ver op achter. Maar ondanks deze vooruitgang zal het nog zeker tot 2050 duren voordat het gat in de ozonlaag weer hersteld is.

Uitstoot CO2
Ondanks een efficiënter gebruik van energie in veel landen is de uitstoot van CO2 tussen 1990 en 2008 met 38 procent gestegen. Dit wordt vooral veroorzaakt door de economische groei en bevolkingstoename in Azië. Hoewel per hoofd van de bevolking nog steeds veruit de meeste CO2 wordt uitgestoten in de rijke landen, vindt de meeste uitstoot in absolute aantallen nu voor het eerst plaats buiten de westerse wereld.

Sloppenwijken
In 1990 leefde in ontwikkelingslanden bijna de helft van de stadsbewoners in sloppenwijken. In 2010 is dat percentage gedaald tot eenderde. In bijna alle regio’s zijn de leefomstandigheden van sloppenwijkbewoners verbeterd. Daarmee is niet gezegd dat ook het aantal sloppenwijkbewoners is gedaald. In 1990 telde de wereld zo’n 657 miljoen sloppenwijkbewoners. Inmiddels is dat aantal gestegen tot ongeveer 828 miljoen.

___________________________

Meer informatie

 Millennium Development Goals Report 2011 (Rapport VN juli 2011)
– VN-lancering Sanitation for all: the drive to 2015 (21-6-2011)
– Progress on sanitation and drinking-water update 2010 (voortgangsrapport WHO)

___________________________

Officiële omschrijving van millenniumdoel, subdoelen en indicatoren

Goal 7: Ensure environmental sustainability

Target 7.A: Integrate the principles of sustainable development into country policies and programmes and reverse the loss of environmental resources

7.1 Proportion of land area covered by forest
7.2 CO2 emissions, total, per capita and per $1 GDP (PPP)
7.3 Consumption of ozone-depleting substances
7.4 Proportion of fish stocks within safe biological limits
7.5 Proportion of total water resources used

Target 7.B: Reduce biodiversity loss, achieving, by 2010, a significant reduction in the rate of loss

7.6 Proportion of terrestrial and marine areas protected
7.7 Proportion of species threatened with extinction

Target 7.C: Halve, by 2015, the proportion of people without sustainable access to safe drinking water and basic sanitation

7.8 Proportion of population using an improved drinking water source
7.9 Proportion of population using an improved sanitation facility

Target 7.D: By 2020, to have achieved a significant improvement in the lives of at least 100 million slum dwellers

7.10 Proportion of urban population living in slums