Millenniumdoelen

Wat zijn de millenniumdoelen?

Acht internationale afspraken
In 2000 hebben regeringsleiders van 189 landen afgesproken om vóór 2015 de belangrijkste wereldproblemen aan te pakken. Er zijn acht concrete doelstellingen vastgelegd: de millenniumdoelen.
Lees meer

De armoede halveren en minder mensen honger

Millenniumdoel 1
Het percentage mensen dat in extreme armoede leeft, moet in 2015 ten minste voor de helft zijn teruggebracht ten opzichte van 1990. Extreme armoede betekent dat iemand minder dan $1,25 per dag te besteden heeft. In 1990 leefden 1,8 miljard mensen in extreme armoede, oftewel 41,7 procent van de wereldbevolking.
Lees meer

Alle kinderen naar school

Millenniumdoel 2
In ontwikkelingslanden gaan miljoenen kinderen nog niet naar school. Vaak worden zij thuis gehouden om mee te helpen in het huishouden of om een bijdrage te leveren aan het gezinsinkomen. In millenniumdoel twee is vastgelegd dat in 2015 alle kinderen in alle landen basisonderwijs moeten volgen.
Lees meer

Mannen en vrouwen gelijkwaardig

Millenniumdoel 3
Het derde millenniumdoel gaat over de rechten van vrouwen. Mannen en vrouwen hebben formeel dezelfde rechten. Dit is vastgelegd in internationale mensenrechtenverdragen. In de praktijk blijkt dit echter niet voldoende om achterstelling van vrouwen tegen te gaan.
Lees meer

Minder kindersterfte

Millenniumdoel 4
Het percentage kinderen jonger dan vijf jaar dat in ontwikkelingslanden overlijdt moet in 2015 met tweederde zijn teruggebracht ten opzichte van 1990. In dat jaar stierven in de arme landen 13 miljoen kinderen.
Lees meer

Verbeteren van de gezondheid van moeders

Millenniumdoel 5
Jaarlijks overlijden meer dan een half miljoen vrouwen aan de gevolgen van hun zwangerschap. In de millenniumdoelen is vastgelegd dat moedersterfte in 2015 met driekwart moet zijn teruggebracht ten opzichte van 1990. Om dit te kunnen realiseren zijn reproductieve en seksuele rechten voor vrouwen essentieel.
Lees meer

Bestrijding van hiv/aids, malaria en andere dodelijke ziektes

Millenniumdoel 6
Sinds begin jaren ’90 heeft aids miljoenen slachtoffers gemaakt, vooral in Afrika. Afgesproken is dat in 2015 de verspreiding van hiv/aids tot staan moet zijn gebracht. Ook moet in 2015 iedereen met hiv/aids hiervoor de juiste medicijnen kunnen krijgen.
Lees meer

Meer mensen in een duurzaam leefmilieu

Millenniumdoel 7
Armoedebestrijding gaat hand in hand met milieubescherming. Luchtvervuiling, ontbossing en uitputting van landbouwgrond zijn directe bedreigingen voor de levensomstandigheden en gezondheid van mensen. Een duurzaam milieubeleid is daarom van levensbelang.
Lees meer

Mondiaal samenwerkingsverband voor ontwikkeling

Millenniumdoel 8
Het achtste millenniumdoel gaat over de manier waarop de rijke landen ontwikkelingslanden kunnen helpen met het behalen van de andere millenniumdoelen. Bijvoorbeeld door meer ontwikkelingshulp te geven, schulden te verlichten en door het wegnemen van handelsbarrières. Hierdoor krijgen de arme landen meer mogelijkheden hun producten te exporteren naar de rijke landen.
Lees meer

Extra informatie

over dit onderwerp

DOE MEE

VMBO-sectorwerkstuk

Zit je op het VMBO en wil je een sectorwerkstuk maken over een van de millenniumdoelen.
Lees meer

Nabuur

In het wereldwijde burennetwerk kun je jouw contacten, kennis, vaardigheden en creativiteit inzetten om aan een concrete vraag vanuit een ontwikkelingsland te voldoen.
Website > MEER

PRAAT MEE

VN rapport 2011

Nieuw onderzoek van de VN over de huidige stand van zaken rond het bereiken van de millenniumdoelen.
Lees PDF (engels)

LINKS

Internationale websites

 

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Op de website van het ministerie vind je meer informatie over hoe Nederland zich inzet om de millenniumdoelen te realiseren en de resultaten van die inspanningen.
Website

Dossiers

> MEER