Home

Millenniumontwikkelingsdoelen in Nederland

De VN-lidstaten hadden in 2000 besloten vooruitgang te boeken op het gebied van gezondheidszorg, onderwijs, armoede en milieu en kwamen daarom met 8 millenniumdoelstellingen. Waar deze millenniumdoelstellingen zich op richten, is niets nieuws; het enige verschil deze keer was dat het leidde tot een internationale overeenkomst. Dit had meetbare concrete doelen en de vooruitgang in deze richting moest worden berekend en gerapporteerd. Deze doelen zijn ook integraal onderdeel geworden van het Nederlandse beleid.


Er moet een millenniumakkoord komen tussen ten minste twee partners die plannen bedenken om de millenniumdoelstellingen te verwezenlijken. Dit zijn de ontwikkelingsdoelen voor Nederland:
1. Halvering van de armoede: het aantal mensen in extreme armoede moet worden gehalveerd om de ontwikkeling te waarborgen. Een land is in extreme armoede wanneer een individu niet eens $ 1,25 per dag heeft voor het dekken van zijn uitgaven. Dit betekent het vinden van betere banen voor mensen; productiviteit kan alleen worden gewaarborgd als de arbeidsomstandigheden veilig en waardig zijn. Het aantal mensen dat honger lijdt, moet ook worden gehalveerd om ondervoeding van kinderen te voorkomen.
2. Het tweede doel was ervoor te zorgen dat alle kinderen naar school gaan, zodat iedereen toegang heeft tot basisonderwijs. Wanneer kinderen zich mogen ontwikkelen, kunnen ze de hele samenleving ten goede komen. Sinds 1999 is het percentage kinderen dat naar de basisschool gaat gestegen van 82%-89%. Het is moeilijk om dit te garanderen omdat sommige ouders hun kinderen thuis op school krijgen in rijke landen, terwijl sommige kinderen mogelijk niet in staat zijn om voor handicaps en andere beperkingen te zorgen.
3. Het volgende belangrijke doel is gelijke rechten voor mannen en vrouwen; Dit is nodig om discriminatie van vrouwen te voorkomen. Veel landen sturen geen meisjeskinderen naar scholen omdat ze vinden dat het geen zin heeft. Maar het percentage van dergelijke meisjes is in ontwikkelingslanden gestegen tot bijna 96% in 2009. De vertegenwoordiging van vrouwen in het parlement is ook aanzienlijk toegenomen met de hoogste scores in Afrika ten zuiden van de Sahara en Latijns-Amerika.
4. Het aantal kinderen dat jonger is dan 5 jaar moet in 2015 met 2/3e worden verminderd. Hoge kindersterfte was te wijten aan ziekten zoals longontsteking, diarree, mazelen, enz. omdat de toegang tot vaccins, gezondheidszorg en hygiëne in ontwikkelingslanden tekortschiet. Nederland werkt net als vele anderen aan het terugdringen van kindersterfte door de belangrijkste oorzaken van infecties aan te pakken.
5. Het verbeteren van de gezondheid van moeders is van vitaal belang omdat duizenden vrouwen jaarlijks het leven verliezen als gevolg van zwangerschapsgerelateerde complicaties zoals bloedingen, infecties na de geboorte, enz. Het 5e millenniumdoel is dus gericht op het verminderen van moedersterfte met 3/4e tegen 2015. Veel van de problemen zijn het gevolg van gevaarlijke en illegale abortussen, het gebrek aan beschikbaarheid van anticonceptiemiddelen en de toegang tot veilige abortusprocedures. Het verminderen van tienerzwangerschappen zal helpen om zowel moeder- als kindersterfte te bereiken.
6. Het bestrijden van verspreiding van AED’s is een van de belangrijkste millenniumdoelen omdat het de belangrijkste doodsoorzaak op het Afrikaanse continent is. Naast AED’s is het noodzakelijk om de verspreiding van ziekten zoals tuberculose en malaria te stoppen.
7. Mensen moeten in een duurzaam milieu leven en daarom is het belangrijk om het milieu te beschermen tegen ontbossing, luchtvervuiling, uitputting van landbouwgrond, enz. Mensen moeten toegang hebben tot schoon en veilig drinkwater om infecties en uitdroging te voorkomen. De levensomstandigheden in sloppenwijken moeten worden verbeterd.
8. Tot slot zou er minder schulden en meer hulp van rijkere landen moeten zijn, zodat ontwikkelingslanden hun millenniumdoelstellingen kunnen bereiken. Het wegnemen van handelsbelemmeringen, toegang tot betaalbare geneesmiddelen, verbeterde mobiele technologie en internetverbindingen kan helpen bij de toegang van ontwikkelingslanden tot hoogwaardige gezondheidszorg.

Hoe staat het met de millenniumdoelen?

In 2000 hebben de lidstaten van de Verenigde Naties afgesproken om vóór 2015 belangrijke vooruitgang te boeken op het gebied van armoede, onderwijs, gezondheid en milieu. Er zijn acht concrete doelstellingen vastgelegd: de millenniumdoelen. Op deze website vind je hierover uitgebreide informatie.

Met minder dan vier jaar te gaan tot einddoel 2015 is het erop of eronder voor de millenniumdoelen. Tweederde van de ontwikkelingslanden ligt inmiddels op schema of bijna op schema om de millenniumdoelen te halen in 2015. Toch moet er nog veel gebeuren. Lees verder.